Sárkányok kertje

Sárkányok kertje

Zsi­bó­tól 9 km-re, Al­más­gal­gó falu ha­tá­rá­ban, több mint 3 ha-on vál­to­za­tos for­má­jú ter­mé­sze­tes to­rony­kép­ződ­mé­nye­ket cso­dál­hat meg a lá­to­ga­tó. A Sár­ká­nyok kert­jé­ben agyag­ré­te­gek vál­ta­koz­nak ho­mok­kő és ap­ró­sze­mű kong­lo­me­rát víz­át­eresz­tő ré­te­gek­kel, ame­lyek egy tö­rés­vo­nal miatt 4-5 fok­kal a völgy felé dől­nek. A fel­szí­ni be­szi­vár­gó víz ha­tá­sá­ra a csú­szós agya­gon az egész völgy­ol­dal a dőlés irá­nyá­ba mozog, a mé­ré­sek ta­nú­sá­ga sze­rint évi 40-50 cm se­bes­ség­gel.
A su­va­dá­si ka­réj­ban az eró­zió miatt így olyan ér­de­kes, 10-12 m magas kép­ződ­mé­nyek jön­nek létre, ame­lye­ket a he­lyi­ek, fan­tá­zi­á­juk­tól füg­gő­en, kü­lön­bö­ző ne­vek­kel lát­tak el. Ezek az alak­za­tok a sze­lek­tív eró­zió miatt, a te­te­jü­kön ta­lál­ha­tó vé­dő­ré­te­gek mi­lyen­sé­gé­től füg­gő­en, ál­lan­dó vál­to­zás­ban van­nak. Lehet, hogy a heves eső­zé­ses idő­sza­kok után a lá­to­ga­tók nem ugyan­azo­kat a for­má­kat ta­lál­ják, mint ame­lyek­re a ko­ráb­bi ki­rán­du­lá­sok­ról em­lé­kez­tek. A Sár­ká­nyok kert­je re­zer­vá­ció. A ter­mé­szet­vé­del­mi te­rü­let meg­lá­to­ga­tá­sa ké­nyel­mes tú­ra­ci­pő­vel le­het­sé­ges, és fe­lejt­he­tet­len él­ményt je­lent.

A zsibói botanikus kert

A zsibói botanikus kert

A majd­nem 30 ha-s és tszf. 272 m ma­ga­san fekvő Zsi­bói Bo­ta­ni­kus kert a Bio­ló­gi­ai Ku­ta­tó­in­té­zet tu­laj­do­na ahol több mint 5000 nö­vény­fajt te­kint­he­tünk meg. A Bo­ta­ni­kus kert a Wes­se­lé­nyi kas­tély fő­hom­lok­za­tá­val szem­be­ni haj­da­ni an­gol­kert te­rü­le­tén ta­lál­ha­tó. 1968-ban V. Fati hely­be­li bio­ló­gia­ta­nár szor­gal­ma­zá­sá­ra és 40 éves ki­tar­tó mun­ká­já­nak ered­mé­nye­ként jött létre. 1970-ben fe­je­zik be az első 110 négy­zet­mé­ter alap­te­rü­le­tű me­leg­há­zat, majd 1978-82 kö­zött épül­tek meg a mai napig sokat vi­ta­tott „göm­bök”, a gömb­for­má­jú üveg­há­zak. A haj­da­ni Wes­se­lé­nyi bir­to­kon még mű­kö­dik egy két­szin­tes ak­vá­ri­um (édes és ten­ger­víz­zel töl­tött ak­vá­ri­u­mok) va­la­mint egy va­das­park. A Bo­ta­ni­kus kert meg­lá­to­ga­tá­sa nem csak ki­kap­cso­ló­dást, hanem tu­do­má­nyos is­me­ret­bő­ví­tést is je­lent, a kü­lön­bö­ző nyel­vű (román, ma­gyar és angol) is­mer­te­tők el­iga­zí­tást adnak a bo­ta­ni­kus kert te­rü­le­tén.